Thursday, July 10, 2008

7.10.2008 Log

0100UTC 9845KHz Radio Netherlands
0130UTC 9795KHz China Radio International
0130UTC 9825KHz Voice Of America
0200UTC 9685KHz Radio Taiwan
0200UTC 9660KHz Voice Of Russia
0200UTC 11705KHz Radio Japan

No comments: